TOIMITUSEHDOT

1  YLEISET TOIMITUSEHDOT JA NIIDEN SOVELTAMINEN

1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja (jäljempänä “Yleiset toimitusehdot”) sovelletaan Tammer Brands Oy:n (jäljempänä “TAMMER BRANDS”) tuotteiden myyntiin mihin tahansa sopimukseen (jäljempänä “Sopimus”) TAMMER BRANDSIN ja sen asiakkaan (jäljempänä “Asiakas”) välillä, sekä kaikkiin TAMMER BRANDSIN tekemiin tarjouksiin, ellei muuta ole sovittu. Kaikki muutokset näihin Yleisiin toimitusehtoihin tulee tehdä kirjallisesti.
1.2 Näiden Yleisten toimitusehtojen mukaisesti toimitettavista tuotteista käytetään jäljempänä nimitystä “Tuotteet”.
1.3 TAMMER BRANDSIN tarjoukset eivät ole sitovia, ellei TAMMER BRANDS ole toisin nimenomaisesti ilmoittanut. Toimitus- tai muu sopimus on sitova vain jos (i) erillinen sopimusasiakirja on allekirjoitettu tai sähköisesti hyväksytty TAMMER BRANDSIN ja Asiakkaan toimesta, tai kun (ii) TAMMER BRANDS on vastaanottanut tilauksen asiakkaalta ja hyväksynyt sen kirjallisesti.
1.4 Asiakkaan tilauksen hyväksyminen TAMMER BRANDSIN toimesta on ehdollinen ja edellyttää näiden Yleisten toimitusehtojen hyväksyntää. Toimituksen vastaanottaminen ilman, että näitä Yleisiä toimitusehtoja on nimenomaisesti reklamoitu, katsotaan näiden Yleisten toimitusehtojen hyväksymiseksi.
1.5 Mikäli sopimusasiakirjojen välillä on ristiriitaisia ehtoja, niiden tulkinnassa sovelletaan seuraavaa etusijajärjestystä: 1) Sopimus ja muut sopijapuolten kirjallisesti sopimat yleiset ehdot, 2) Sopimuksen liitteet Sopimuksessa todetussa järjestyksessä, 3) nämä Yleiset toimitusehdot, ja 4) TAMMER BRANDSIN hyväksymä Asiakkaan tilaus.

2  IMMATERIAALIOIKEUDET

2.1 Jollei toisin ole nimenomaisesti sovittu, TAMMER BRANDS ja/tai sen toimittajat omistavat kaikki Tuotteita koskevat immateriaalioikeudet, niiden spesifikaatiot ja niihin liittyvän aineiston. Asiakas sitoutuu siihen, ettei se ryhdy mihinkään sellaisiin toimiin, joka vaarantaa edellä mainittuja Tuotteita koskevia oikeuksia.

3  TOIMITUSEHTO

3.1 Tuotteiden toimitusehto on FCA (Hämeenlinna) tai DAP (Asiakkaan kotipaikka) (Incoterms 2020), jollei toisin ole kirjallisesti sovittu. Toimitusaika määritetään Sopimuksessa. Toimitusajat ovat arvioita. Osittaistoimitukset ovat sallittuja, ellei toisin ole sovittu.
3.2 Jos Asiakas laiminlyö vastaanottaa toimituksen sovittuja aikana, Asiakas on velvollinen kuitenkin maksamaan Sopimuksen mukaisesti erääntyneen hinnan, kuten toimitus olisi tapahtunut. TAMMER BRANDSILLA on oikeus järjestää Tuotteiden varastointi Asiakkaan riskillä ja kustannuksella.
3.3 TAMMER BRANDS veloittaa seuraavasti kuormalavoista: 8 euroa per kuormalava ja 6 euroa per kertakäyttöinen kuormalava.
3.4 TAMMER BRANDS on oikeutettu laskuttamaan pientoimitusmaksuja TAMMER BRANDSIN kotisivuilla olevan luettelon mukaisesti:

4  MAKSUEHTO

4.1 Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu TAMMER BRANDSIN ja Asiakkaan välillä, Tuotteet laskutetaan ennen toimitusta. Maksu erääntyy TAMMER BRANDSIN laskun mukaisesti.
4.2 Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia eivätkä sisällä muita lakisääteisiä maksuja. Arvonlisävero laskutetaan Sopimuksen mukaisen hinnan lisäksi sovellettavan lain mukaisesti. Kaikki hinnat ovat euromääräisiä ja maksut maksetaan euroissa.
4.3 Jos Asiakas laiminlyö maksun suorittamisen eräpäivänä tai jos Asiakkaan luottoluokitus ei ole hyväksyttävä TAMMER BRANDSIN näkemyksen mukaisesti, TAMMER BRANDS voi harkintansa mukaan todeta sopimusta rikotun, eräännyttää maksettavaksi kaikki maksamattomat maksut, vaatia viivästyskorkoa viivästyneille maksuille ja/tai peruuttaa tai pidättää vireillä olevat toimitukset Asiakkaalle. Sovellettava viivästyskorko määräytyy Suomen korkolain mukaisesti.
4.4 Jos Asiakas on maksanut ennakkomaksuja TAMMER BRANDSILLE ja sen jälkeen peruuttaa tilauksen tai Sopimuksen, TAMMER BRANDSILLA ei ole velvollisuutta palauttaa suoritettuja maksuja Asiakkaalle.

5  OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU

5.1 Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy Asiakkaalle, kun TAMMER BRANDS on vastaanottanut koko Sopimuksen mukaisen kauppahinnan.
5.2 Vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle, kun Tuotteen toimitus on tapahtunut. Jos toimitus ei ole tapahtunut sovitussa ajassa Asiakkaasta johtuvasta syystä, vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle sovitulla toimitushetkellä.

6  TAKUU, VAATIMUKSET JA MAKSUN PALAUTUKSET

6.1 Tuotteet täyttävät Euroopan Unionin ja Suomen lain vaatimukset toimitushetkellä. Jos ei muuta ole kirjallisesti sovittu, TAMMER BRANDS ei anna vakuutusta siitä, että Tuotteet täyttäisivät jonkin muun maan lainsäädännön vaatimukset.
6.2 TAMMER BRANDS vakuuttaa, että Tuotteet täyttävät kirjallisesti sovitut spesifikaatiot, tai jos niistä ei ole sovittu, TAMMER BRANDSIN toimitushetkellä
voimassa olevat spesifikaatiot. Asiakas kantaa kaiken riskin ja vastuun liittyen Tuotteiden muutoksiin, mukaan luettuna Tuotteiden käytön muiden tuotteiden tai materiaalien yhteydessä. EDELLÄ TODETTU TAKUU ON YKSINOMAINEN, EIKÄ MIKÄÄN MUU KIRJALLISESTI TAI SUULLISESTI ANNETTU TAKUU OLE VOIMASSA KOSKIEN MYÖS TUOTTEEN PIILEVIÄ VIRHEITÄ JA TUOTTEEN SOVELTUVUUTTA TAI SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
6.3 TAMMER BRANDSIN vastuu Tuotteista, jotka eivät täytä edellä esitettyä takuuta (”Viallinen Tuote”), on rajoitettu TAMMER BRANDSIN harkinnan mukaan: (i) Viallisen Tuotteen kauppahinnan palautukseen; (ii) Viallisen Tuotteen korvaamiseen uudella Tuotteella; tai (iii) Viallisen Tuotteen korjaamiseen. Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa Tuotteet toimituksen yhteydessä. Asiakkaan tulee ilmoittaa kirjallisesti TAMMER BRANDSILLE Tuotteen virheestä kolmen (3) päivän kuluessa virheen havaitsemisesta ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun Asiakas on ottanut Tuotteen käyttöön. Jos edellä mainittua ilmoitusta ei ole toimitettu, TAMMER BRANDSILLA ei ole vastuuta Viallisesta Tuotteesta. TAMMER BRANDS ei ota vastuuta sellaisesta Viallisesta Tuotteesta, jota on käytetty virheen  havaitsemisen jälkeen. Takuu päättyy joka tapauksessa kahdentoista (12) kuukauden kuluttua toimituksesta.
6.4 TAMMER BRANDS ei ole vastuussa Tuotteiden normaalista kulumisesta.
6.5 TAMMER BRANDS käsittelee kaikki reklamaatiot sen kotisivuilla olevilla reklamaatiolomakkeilla. Reklamaatio koskien Tuotteen virhettä ja puutetta tulee tehdä seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta. Rikkoutuneet kuljetusyksiköt ja pakkaukset tulee merkitä rahtikirjaan ja jos mahdollista, todentaa valokuvilla. Tuotevastuu- ja varaosa-asioissa Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä tuotetukeen: https://www.tammerbrands.fi/tuotetuki/.

7  VASTUUNRAJOITUS

7.1 TAMMER BRANDSIN enimmäisvastuu toimituksen virheestä Asiakkaalle tai muulle taholle on enintään Tuotteesta maksetun kauppahinnan suuruinen. TAMMER BRANDS ei ole vastuussa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta kuten saamatta jääneestä kauppavoitosta tai liiketoiminnasta taikka maineen, tietojen tai sähköisesti toimitettujen tilausten menetyksistä, raaka-aineiden hyödyntämättä jäämisestä, tuotantolaitosten sulkemisesta, pääomakustannuksista, työkustannuksista tai muusta vastaavasta vahingosta, vaikka TAMMER BRANDSILLE olisi ilmoitettu mahdollisuudesta sellaiseen vahinkoon.

8  SALASSAPITO

8.1 Asiakkaalla on velvollisuus pitää salassa kaikki TAMMER BRANDSIN ja/tai sen toimittajien antama tekninen, kaupallinen ja taloudellinen tieto riippumatta siitä, missä muodossa tieto on toimitettu ja siitä, onko tieto merkitty luottamukselliseksi. Asiakkaan tulee suojata edellä mainituta tietoa kaikelta oikeudettomalta käytöltä tai siirrolta kolmannelle osapuolelle. Edellä todettu velvollisuus on voimassa kymmenen (10) vuoden ajan Sopimuksen päiväyksestä riippumatta siitä, onko Sopimusta päätetty.

9  YLIVOIMAINEN ESTE

9.1 Force Majeure tarkoittaa osapuolista riippumatonta ylivoimaista estettä, joka estää tai viivästyttää Sopimuksen täyttämisen ja jota ei ole voitu ennakoida Sopimusta tehtäessä. Tällaisia tilanteita ovat sota, kapina, takavarikointi julkishallinnon toimesta, yleislakko, kauppasaarto, tulipalo ja muut vastaava osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva epätavanomainen tapahtuma.
9.2 Jos sopimusvelvoitteiden täyttämättä jääminen johtuu Force Majeure-tilanteesta, sopimusvelvoitteiden täyttämistä jatketaan olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisella ajalla.
9.3 Force Majeure-tilanteeseen vetoavan sopijapuolen on ilmoitettava toiselle sopijapuolelle kirjallisesti viivytyksettä Force Majeure-tilanteen syntymisestä ja lakkaamisesta.
9.4 Kumpikin sopijapuoli on oikeutettu päättämään Sopimuksen kirjallisella ilmoituksella toiselle sopijapuolelle, jos Sopimuksen täyttämättä jääminen on johtunut yli kuusi (6) kuukautta kestävästä Force Majeure-tilanteesta.

10  ENNAKOITU SOPIMUSRIKKOMUS

10.1 Riippumatta muualla näissä Yleisissä toimitusehdoissa todetusta, TAMMER BRANDSILLA on oikeus pidättäytyä tämän Sopimuksen täyttämisestä, jos on selvää, että Asiakas ei kykene täyttämään Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Jos TAMMER BRANDS pidättäytyy täyttämästä Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, TAMMER BRANDSIN tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti Asiakkaalle.

11  PÄÄTTÄMINEN

11.1 TAMMER BRANDSILLA on oikeus purkaa Sopimus välittömästi, jos Asiakas syyllistyy sellaiseen olennaiseen Sopimuksen rikkomiseen, jota ei ole korjattu neljäntoista (14) päivän kuluessa TAMMER BRANDSIN kirjallisesta ilmoituksesta, tai jos Asiakas on haettu tai asetettu konkurssiin tai todetaan maksukyvyttömäksi.

12  SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

12.1 Tähän Sopimukseen ja näihin Yleisiin toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
12.2 Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välitysmenettelyssä Keskuskauppakamarin välitysmenettelysääntöjen mukaisesti. Välitysoikeus on yksijäseninen. Välitysmenettelyn paikka on Helsinki.
12.3 TAMMER BRANDSILLA on oikeus laittaa erääntynyttä saatavaa koskeva kanne vireille Pirkanmaan käräjäoikeudessa.
12.4 Jos mikä tahansa näitä Yleisiä toimitusehtoja koskeva ehto katsotaan pätemättömäksi, näiden Yleisten toimitusehtojen muut ehdot ovat kuitenkin voimassa sovellettavan lain mukaisesti.