Tammer Brandsin kuluttajille suunnattujen kampanjoiden rekisteriseloste ja tietosuojaperiaatteet

Tämä asiakirja määrittää Tammer Brandsin ja sen aputoiminimien kuluttaja-asiakkaille suunnatun kilpailuiden ja muiden määräaikaisten kampanjoiden tietojen käsittelyn periaatteet henkilötietolain (523/1999) 10 § mukaisesti, että myös tätä laajemmin yleisenä tietosuojaperiaatteen lausuntona.

Versio, laatijan ja tarkastajan tiedot sekä voimassaolo

versio 2017061300

Laatija: Kyuu Eturautti
Tarkastajat: Timo Siren, Erika Haarla

voimassa alkaen: 27.6.2017

Rekisterinpitäjän tiedot

Tammer Brands Oy
Viinikankatu 36
33800 Tampere

puh 03 252 1111
sähköposti tietosuoja@tammerbrands.fi

Tietosuoja-asioista vastaa tietoturvapäällikkö Kyuu Eturautti.

Rekisterin nimi ja tarkoitus

Tammer Brands (yritys) kuluttajakampanjoiden tietojärjestelmä. Järjestelmää käytetään Tammer Brandsin ja sen edustamien tuotemerkkien kilpailuiden ja muiden määräaikaisten kampanjoiden tietojen käsittelyyn sekä kokonaisuutena tuotekehitykseen ja laadunvalvontaan.

Tietojärjestelmä ei ole ulkoistettu, vaan yritys vastaa siitä itse.

Järjestelmää ei käytetä pitkäaikaiseen markkinointitarkoitukseen, ainoastaan kyseisen kampanjan vaatimaan tiedotukseen ja vain kampanjan keston ajan.

Kampanjan kesto ja ehdot määritellään kampanjakohtaisissa säännöissä.

Tietosisältö ja tietolähteet

Tietosisältö muodostuu kuluttaja-asiakkaiden ilmoittamista tiedoista kirjeitse, verkkolomakkeella tai muulla yleisellä sähköisellä viestintävälineellä (esim. sähköposti, tekstiviesti). Tieto jakaantuu kahteen tyyppiin. Henkilötiedoiksi lasketaan nimi, puhelinnumero, sähköposti sekä osoitetiedot. Luoviksi sisällöiksi lasketaan mahdollisesti samassa yhteydessä kysyttävät kampanjakohtaiset tiedot, kuten vastaukset kyselyyn valintaruutuina tai vapaana tekstinä, taikka mediatiedoston muodossa esimerkiksi valokuvana tai videona.

Tietojen käsittelyn suojaus ja käsittelyn periaatteet

Tietoja käsitellään kokonaisena vain yrityksen omissa tietojärjestelmissä, jotka sijaitsevat yrityksen omissa tiloissa. Tietojen loogiset sijainnit on asianmukaisesti suojattu modernien pääsynhallintajärjestelmien kautta. Tietojen fyysisen sijaintipaikat on suojattu tehokkailla kulunvalvonta- ja varkaudenestojärjestelmillä.

Henkilötiedot ovat vain välittömästi kampanjan hoitoon liittyvän henkilökunnan käytettävissä. Henkilötietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja niitä voidaan käyttää vain kampanjan edellyttämään kahdenväliseen viestintään, esimerkiksi palkintojen toimittamiseen tai kampanjan tiedotukseen.

Kampanjan sääntöjen puitteissa osittainen henkilötieto, enimmillään nimi tai nimimerkki ja paikkakunta, voidaan julkistaa rajatusti, esimerkiksi voittajien osalta. Nämä julkaisuehdot tarkennetaan aina yksityiskohtaisesti kampanjan säännöissä.

Luovaa sisältöä, kuten osallistujan toimittamaa tekstiä tai mediatiedostoja, käsitellään erikseen henkilötiedoista ja sitä voidaan kampanjan sääntöjen puitteissa esittää myös julkisesti sekä käyttää osana yrityksen markkinointia. Tekijänoikeus materiaaliin jää kuitenkin kuluttajalle, yritys saa tässä yhteydessä vain materiaalin käyttöoikeuden ilman yksinoikeutta. Kaikesta luovan materiaalin käytöstä yrityksen toimesta, joka ei liity suoraan kampanjaan, tai jota pidetään nähtävillä yli 6 kuukautta kampanjan päättymisen jälkeen yrityksen toimesta, suoritetaan korvaus. Korvaus voi sisältyä kampanjan sääntöihin osana palkintoa, tai siitä voidaan sopia erikseen.

Tietojen säilytysaika, tilastointi ja tietojen siirto

Henkilötietoja säilytetään vain kampanjan keston ajan, lisättynä kohtuullinen aika esimerkiksi palkintojen toimittamisen varmistamiseen. Tämä aika on korkeintaan 6 kuukautta kampanjan päättymisestä. Tämän jälkeen tarkat henkilötiedot poistetaan. Henkilötiedoista voidaan säilyttää tilastointia varten sellainen määrä tietoa, jolla osallistujia ei voida yksilöidä, esimerkiksi ainoastaan postinumero. Tätä tilastoa voidaan käyttää yksin tai yhdistettynä luovaan sisältöön osana yrityksen laadunvalvontaa ja tuotekehitystä.

Välttämättömät yhteystiedot voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle (kumppani) viestinnän, kuten ryhmäsähköpostin tai ryhmäpostituksen operoimiseksi, mikäli kampanjan säännöt edellyttävät joukkoviestintää osallistujille. Yhteystiedoista siirretään vain välttämätön osa ja vain viestinnän keston ajaksi, jonka jälkeen kumppanin on vastattava tietojen turvallisesta poistamisesta. Kumppania koskevat samat henkilötiedon siirron rajoitukset kuin yritystäkin, ks. seuraava kappale.

Henkilötietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle, eikä myöskään Suomessa sijaitseville EU:n ulkopuolisen yrityksen omistamille järjestelmille. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ainoastaan asianomaiset luvat omaavalle viranomaiselle.

Muutoksenteko

Mahdolliset muutokset tähän asiakirjaan siltä osin, miten ne vaikuttavat kuluttajan asemaan tai heidän tietojen käsittelyyn, koskevat vain muutoksen jälkeen aloitettuja kampanjoita. Muutokset eivät astu voimaan takautuvasti.

Muutoksia, jotka eivät vaikuta kuluttajien asemaan tai heidän tietojen käsittelyyn, voidaan tehdä myös takautuvasti. Tällaisiksi muutoksiksi lasketaan esimerkiksi Tammer Brandsin yhteystietojen muutokset.

Muut takautuvasti vaikuttavat muutokset, tai muut muutokset tämän asiakirjan periaatteeisiin tietojen säilytyksen osalta ovat mahdollisia vain tapauksissa, joissa Suomen lainsäädäntö yksiselitteisesti niin edellyttää.

Palaute ja ristiriitatilanteet

Otamme mieluusti vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia kuluttajapalveluumme, henkilötietojen käsittelyperiaatteidemme tai tämän asiakirjan osalta.

Mahdolliset ristiriitatilanteet käsitellään Tampereen käräjäoikeudessa.

Yritysnimen muutos

Tämä asiakirja on päivitetty 19.3.2019. Yrityksen nimi on vaihtunut, aiemmin Tammer-Tukku Oy, nyt Tammer Brands Oy. Tietosuojaehdot eivät ole muuttuneet.