Tammer Brandsin tuotetuen rekisteriseloste ja tietosuojaperiaatteet

Tämä rekisteriseloste määrittää Tammer Brandsin kuluttaja-asiakkaille suunnatun kuluttaja- ja reklamaatiopalvelun tietojen käsittelyn periaatteet henkilötietolain (523/1999) 10 § mukaisesti, että myös tätä laajemmin yleisenä tietosuojaperiaatteen lausuntona.

Versio, laatijan ja tarkastajan tiedot sekä voimassaolo

Versio 2016041100

Laatija: Kyuu Eturautti
Tarkastaja: Erika Haarla, Alpo Herrainsilta

Voimassa alkaen: 10.5.2016

Rekisterinpitäjän tiedot

Tammer Brands Oy
Viinikankatu 36
33800 Tampere

puh 03 2521 111
sähköposti kuluttajapalvelu@tammerbrands.fi

Tietosuoja-asioista vastaa tietoturvapäällikkö Kyuu Eturautti.

Rekisterin nimi ja tarkoitus

Tammer Brandsin kuluttajapalvelun tietojärjestelmä. Järjestelmää käytetään Tammer Brandsin edustamien tuotemerkkien kuluttajakyselyjen ja -reklamaatioiden yksittäiseen käsittelyyn sekä kokonaisuutena tuotekehitykseen ja laadunvalvontaan.

Kuluttajapalvelu ei ole ulkoistettu, vaan Tammer Brands vastaa siitä itse.

Järjestelmää ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Tietosisältö ja tietolähteet

Tietosisältö muodostuu kuluttaja-asiakkaiden ilmoittamista tiedoista verkkolomakkeella, sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse. Henkilötiedoiksi lasketaan nimi, puhelinnumero, sähköposti sekä osoitetiedot. Tämän lisäksi on reklamaation tapauksessa tiedot tuotteesta, ostopaikasta ja -hetkestä sekä vapaamuotoista lisätietoja ja mahdolliset valokuvat. Tiedot käsitellään yhtenä kokonaisuutena.

Tietojen käsittelyn suojaus ja käsittelyn periaatteet

Tietoja käsitellään Tammer Brands Oy:n omissa tietojärjestelmissä, jotka sijaitsevat yrityksen omissa tiloissa. Tietojen loogiset sijainnit on asianmukaisesti suojattu modernien pääsynhallintajärjestelmien kautta. Tietojen fyysisen sijaintipaikat on suojattu tehokkailla kulunvalvonta- ja varkaudenestojärjestelmillä.

Kuluttajaviestinnän tiedot ovat vain kuluttajapalveluun liittyvän henkilökunnan käytettävissä. Henkilötietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina, ainoastaan asian käsittelyn vaatimaan viestintään kuluttajan kanssa.

Mikäli kuluttajan yhteydenotto edellyttää asian jatkokäsittelyä tuotteen valmistajan tai muun tuotteeseen liittyvän kolmannen osapuolen kanssa, kuluttajan henkilötietoja ei välitetä tälle taholle. Mikäli yhteydenpito kolmannen osapuolen ja kuluttajan välillä on tarpeen, pyydetään tähän ensin kuluttajan lupa.

Tietojen säilytysaika, tilastointi ja tietojen siirto

Yhteydenottojen täydellisiä tietoja (ks. tietosisältö) säilytetään lähtökohtaisesti enintään kolmen kalenterivuoden ajan. Poikkeus pidemmästä, ei kuitenkaan pysyvästä säilyttämisestä voidaan tehdä tapauksissa, jolloin lainsäädäntö edellyttää pitkäaikaisempaa säilytystä esimerkiksi tuote- tai virhevastuusäännösten noudattamisen vuoksi, tuotevastuun tai kuluttajansuojan varmistamiseksi.

Henkilötietojen täydellisen säilyttämisen aikana voidaan yhteydenottojen pohjalta tehdä lyhytaikaisia sisäisen käytön tilastoja sekä yhteyttä ottaneille kohdistettuja kyselyjä laadunvalvonnan ja asiakaspalvelun kehittämistarkoituksiin. Mahdollisten kyselyiden teknisessä toteutuksessa voidaan käyttää kolmannen osapuolen kyselyjärjestelmiä tämän asiakirjan ehtojen puitteissa. Kyselyihin vastaaminen on vapaaehtoista, ne eivät johda yhteystietojen laajempaan säilytykseen ja kyselyjä voidaan tehdä enintään kaksi per tehty yhteydenotto Tammer Brandsille. Mahdollinen kyselyt toteuttava kolmas osapuoli vastaa siitä, että yhteystiedot säilytetään heidän järjestelmässä vain se aika, kun on kyselyn toteuttamiselle välttämätöntä.

Täydellisten tietojen säilyttämisen määräajan jälkeen poistetaan järjestelmästä tarkat henkilötiedot, jolloin pysyvästi säilytettävästä tiedosta ei voi suoraan eikä välillisesti tunnistaa yhteydenoton tehnyttä henkilöä. Henkilön yhteystiedoista poistetaan tässä yhteydessä nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä postiosoitteesta muut tiedot paitsi postinumero, joka säilötään tilastointia varten. Jäljelle jäävää tietoa käytetään pitkäaikaiseen tilastointiin, tuotekehitykseen ja laadunvalvontaan.

Henkilötietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle, eikä myöskään Suomessa sijaitseville EU:n ulkopuolisen yrityksen omistamille järjestelmille. Asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ainoastaan pyynnöstä asianomaiset luvat omaavalle viranomaiselle.

Muutoksenteko

Mahdolliset muutokset tähän rekisteriselosteeseen siltä osin, miten ne vaikuttavat kuluttajan asemaan tai heidän tietojen käsittelyyn, koskevat vain muutoksen jälkeen tehtyjä yhteydenottoja. Muutokset eivät astu voimaan takautuvasti.

Muutoksia, jotka eivät vaikuta kuluttajien asemaan tai heidän tietojen käsittelyyn, voidaan tehdä myös takautuvasti. Tällaisiksi muutoksiksi lasketaan esimerkiksi Tammer Brandsin yhteystietojen muutokset.

Muut takautuvasti vaikuttavat muutokset, tai muut muutokset tämän rekisteriselosteen periaatteisiin tietojen säilytyksen osalta ovat mahdollisia vain tapauksissa, joissa Suomen lainsäädäntö yksiselitteisesti niin edellyttää.

Palaute ja ristiriitatilanteet

Otamme mieluusti vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia kuluttajapalveluumme, henkilötietojen käsittelyperiaatteidemme tai tämän rekisteriselosteen osalta.

Mahdolliset ristiriitatilanteet käsitellään Tampereen käräjäoikeudessa.

Yritysnimen muutos

Tämä asiakirja on päivitetty 19.3.2019. Yrityksen nimi on vaihtunut, aiemmin Tammer-Tukku oy, nyt Tammer Brands oy. Tietosuojaehdot eivät ole muuttuneet.